Privacyreglement

Privacyreglement Horze Stables Zorgboerderij

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Horze Stables Zorgboerderij mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Horze Stables Zorgboerderij de plicht om haar cliënten:

  • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Horze Stables Zorgboerderij worden verwerkt;
  • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
  • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.Horze Stables Zorgboerderij vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Horze Stables Zorgboerderij in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Horze Stables Zorgboerderij expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Horze Stables Zorgboerderij gebruikt en het doel van het gebruik

Horze Stables Zorgboerderij verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u cliënt wordt of bent van Horze Stables Zorgboerderij, als u familie of gevolmachtigde bent van een cliënt, als u werknemer, stagiaire of zakelijke relatie bent van Horze Stables Zorgboerderij of als u via het contactformulier contact met ons opneemt. Indien u cliënt bent, verzamelt Horze Stables Zorgboerderij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, het polisnummer en een kopie van uw legitimatiebewijs. Ook worden verschillende medische gegevens verwerkt. Als u familie of gevolmachtigde van cliënt bent, bewaart Horze Stables Zorgboerderij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast worden van onze werknemers en stagiaires naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en een kopie van het identiteitsbewijs verzamelt. Van zakelijke relaties worden naam, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt.

De bovenstaande gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die cliënten met Horze Stables Zorgboerderij sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Horze Stables Zorgboerderij verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven

buiten de Horze Stables Zorgboerderij-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Horze StablesZorgboerderij met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijnHorze Stables Zorgboerderij verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Horze Stables Zorgboerderij worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
  • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Horze Stables Zorgboerderij om in te loggen in het digitale systeem.
  • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Horze Stables ten aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens;
  • technische maatregelen overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie of andere vastgestelde doelen. Indien u (familie of gevolmachtigde van) cliënt bent, hanteert Horze Stables Zorgboerderij een termijn van twee jaar na sluiting van het dossier, waarna de gegevens vernietigd worden. Ook voor werknemers, stagiaires en zakelijke relaties geldt een termijn van twee jaar. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Horze Stables Zorgboerderij zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar horzestables@gmail.com. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Horze Stables Zorgboerderij en probeert Horze Stables Zorgboerderij er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Horze Stables Zorgboerderij? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Horze Stables Zorgboerderij ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Horze Stables Zorgboerderij.

Privacyreglement Horze Stables Zorgboerderij versie juni 2018